Vídeos d'accidents de treball

04/07/2016
http://www.empleo.gob.es/itss/web/Trabaja_con_nosotros/Escuela_ITSS/Videos_AT/index.html

El passat dia 29 de març es va publicar un estudi elaborat per la Direcció General de la Inspecció de Treball i Seguretat Social sobre la caracterització d'accidents de treball mortals a l'any 2015, estudi la base empírica procedia del contingut de les investigacions d'accidents de treball mortals portades a terme pels inspectors de treball i Seguretat Social en dit any. Més concretament, dels accidents de treball mortals de caràcter traumàtic (exclosos els accidents de trànsit).

L'estudi ofereix informació d'alt interès preventiu, no només sobre les causes típiques dels accidents, segons la terminologia tradicional dels accidents (caigudes d'altura, aixafades, contactes elèctrics ...), sinó en particular, sobre les situacions o contextos en què aquests accidents esdevenen, el que permet disposar d'un coneixement més complet de la sinistralitat per enfocar més convenientment l'acció preventiva.

La informació d'aquest estudi es complementa ara amb la posada a disposició d'una sèrie de vídeos sobre els supòsits més freqüents d'accidents de treball investigats per la Inspecció. Aquests vídeos s'han elaborat per part de l'Escola de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i refereixen amb senzillesa i claredat el relat de fets de l'accident, amb animacions gràfiques que el representen, el procés d'investigació de l'accident, les deficiències organitzatives o de seguretat que es troben en la gènesi causal del mateix i finalment, la relació de mesures preventives que ho haguessin evitat.

Aquestes accions s'emmarquen en l'àmbit de l'Estratègia Espanyola de Seguretat i Salut en el Treball 2015-2020, així com en la Campanya Ibèrica d'Accidents de Treball que la Direcció General de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

http://www.empleo.gob.es/itss/web/Sala_de_comunicaciones/Noticias/Archivo_Noticias/2016/03/20160329_Not_web_port.html