Sinistralitat dels treballadors cedits per empreses de treball temporal any 2015

24/08/2016
La creació, per part de l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSHT) del sistema d'informació de sinistralitat dels treballadors cedits per empreses de treball temporal (en endavant, ETT) se sustenta en la Disposició addicional tretzena de la Llei 35 / 2010 de 17 de setembre, de mesures urgents per a la reforma del mercat de treball.

L'esmentada disposició insta el INSHT a incorporar en els seus informes periòdics dades específiques que permetin conèixer l'evolució de la sinistralitat laboral en els treballs o ocupacions d'especial perillositat per a la seguretat i la salut en el treball realitzats per treballadors cedits per empreses de treball temporal d'acord al que estableix l'article 8 b) i en la disposició addicional segona de la llei 14/1994, d'1 de juny, per la qual es regulen les Empreses de Treball Temporal.

Data de publicació abril 2016.06.14

Descàrrega de la publicació

http://www.oect.es/Observatorio/5%20Estudios%20tecnicos/Colectivos%20de%20interes/siniestralidad%20de%20los%20trabajadores%20de%20ETT/ETT%20En%20Dic%202015.pdf