Llista de comprovació ergonòmica: Solucions pràctiques i de senzilla aplicació

30/06/2016

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-ed_protect/-protrav/-safework/documents/instructionalmaterial/wcms_345646.pdf

Aquest document, preparat per l'Oficina Internacional del Treball en col·laboració amb l'Associació Internacional d'Ergonomia, és una compilació de "punts de comprovació ergonòmica", que poden usar-se per trobar solucions pràctiques per a la millora de les condicions de treball des d'una perspectiva ergonòmica. El seu objectiu és dotar d'una eina útil a tots aquells que pretenguin millorar les seves condicions de treball per a una millor seguretat, salut i eficiència. Es cobreixen els principals factors ergonòmics del lloc de treball: l'emmagatzematge i manipulació dels materials, les eines manuals, la seguretat de la maquinària de producció, el disseny dels llocs de treball, la il·luminació, els locals de treball, el control de substàncies i agents perillosos, els locals i instal·lacions de servei, i l'organització del treball. És apte doncs, per a la identificació de solucions pràctiques als problemes ergonòmics particulars. El manual pot ajudar els usuaris a buscar tals solucions, ja que cada punt de comprovació indica una acció. Per a cadascuna de les accions es donen opcions assequibles, així com algunes indicacions addicionals. Els usuaris poden seleccionar aquells punts de comprovació que siguin d'aplicació al seu lloc de treball i utilitzar, sense més, les frases de l'acció com una llista de comprovació adaptada, al seu lloc particular de treball. Els usuaris d'aquest llibre poden, doncs, emprar tots els punts de comprovació o part d'ells, en funció de la seva situació concreta.