L'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball publica la Memòria d'Activitats 2015

10/02/2016

Cada any es presenta la Memòria anual d'activitats de l'INSHT, en aquesta ocasió referida a l'any 2015. S'hi conté el conjunt d'activitats desenvolupades per l'INSHT a través de les diferents Unitats i Departaments i es recull de manera resumida l'execució del pressupost i també dels Recursos Humans amb què compta l'organisme per complir amb la missió i funcions que té assignades. L'INSHT, com a organisme científic tècnic especialitzat i referent nacional en seguretat i salut en el treball, treballa dia a dia per la millora de les condicions de seguretat i salut en el treball.