FCAQ Fitxes de Control d'Agents Químics

04/04/2016
L'INSHT ha traduït a l'espanyol les fitxes de consells bàsics desenvolupades pel Health and Safety Executive (HSE) del seu model COSHH Essentials.

Les fitxes del programa COSHH Essentials ofereixen consells sobre pràctiques de treball bàsiques per ajudar a controlar l'exposició a substàncies químiques perilloses en l'entorn laboral. Hi ha dos tipus de fitxes: unes genèriques en què es recomanen quatre grups de controls que contenen accions amb l'objectiu de reduir l'exposició i altres específiques adreçades a sectors industrials determinats en què s'ofereix ajuda als professionals del sector per al control de la exposició a substàncies perilloses i la protecció de la salut dels treballadors.

Els quatre grups de fitxes genèriques estan codificades segons el nivell de control resultant en aplicar l'eina The technical basis for COSHH essentials: Easy steps to control chemicals ". És a dir, les fitxes de la sèrie 100 comprenen consells de ventilació general, les de la sèrie 200, les mesures tècniques d'extracció localitzada, les de la sèrie 300, les mesures de contenció i les de la sèrie 400 "especial" signifiquen que es necessita el consell d'un expert ja que la situació de treball que s'està analitzant precisa d' recomanacions més específiques i especialitzades. Així mateix, s'inclouen altres fitxes en la sèrie codificada S (de l'anglès skin) que contenen consells per reduir l'exposició a substàncies que poden causar dany per contacte amb la pell i amb els ulls a nivells acceptables.