Directrius per a la integració de la prevenció dels riscos laborals en les obres de construcció

01/06/2016

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TEXTOS%20LEGALES/Directrices%20integracion%20PRL%20en%20construccion.pdf

La temporalitat, la mobilitat i la concurrència empresarial són alguns aspectes que caracteritzen l'execució de la major part de les obres de construcció. La gestió de la prevenció dels riscos laborals en aquest àmbit ha d'atendre a aquests i altres factors i adaptar-se a la idiosincràsia d'un sector tan particular com és el de la construcció. Aquestes singularitats tenen també el seu reflex en un marc normatiu específic per a aquest sector que comporta, entre altres aspectes, una atribució de funcions i obligacions en matèria preventiva per a cadascuna de les figures que intervenen en el procés constructiu. La integració de la prevenció dels riscos laborals en la gestió de qualsevol activitat desenvolupada en el si d'una empresa és un aspecte clau que mereix una especial atenció. En aquest sentit, l'any 2008 l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (INSHT) va publicar l'anomenada "Guia tècnica per a la integració de la prevenció de riscos laborals en el sistema general de gestió de l'empresa". El contingut de l'esmentada guia és plenament aplicable a les obres de construcció, excepte el seu apartat 4.6.3 dedicat a la "integració en la contractació d'obres o serveis", tal com assenyala el propi document. Addicionalment, l'INSHT ha publicat dos llibres de tècniques -sobre "criteris de qualitat del servei" i sobre "simplificació documental" - que complementen l'anterior i constitueixen, en conjunt, l'opinió de l'INSHT en relació amb la gestió preventiva desenvolupada, tant per les empreses com per les administracions públiques del nostre país. Posteriorment, el 2013 es van publicar les "Directrius bàsiques per al desenvolupament de la prevenció dels riscos laborals a l'empresa", amb l'objectiu d'ordenar i sintetitzar la informació recollida en les guies indicades en el paràgraf anterior i aprofitar, al mateix temps, els continguts inclosos en la secció normativa del portal web de l'INSHT. D'altra banda, la Guia tècnica elaborada per l'INSHT sobre "obres de construcció", que va ser actualitzada l'any 2012, es pot considerar el document de referència en relació amb els criteris aplicables a la gestió de la prevenció dels riscos laborals en aquest àmbit. L'esmentada guia, a més de complementar cada un dels apartats del RD 1627/1997 des d'una perspectiva eminentment tècnica, inclou una sèrie d'orientacions encaminades a facilitar una integració eficaç de la prevenció en l'obres de construcció. Sobre la base de tot l'anterior, l'INSHT ha elaborat el present document els objectius essencials es poden sintetitzar en: a. Complementar les guies tècniques abans esmentades amb unes orientacions relatives a la integració de la prevenció de riscos laborals en el procés constructiu. b. Facilitar la identificació de les actuacions i obligacions així com de la seqüència de passos a seguir per gestionar la seguretat i salut en el procés constructiu, des del seu inici fins a la seva finalització. Així mateix, cal assenyalar que les directrius que es presenten a continuació estan dirigides, principalment, cap a aquelles actuacions necessàries per aconseguir una integració efectiva de la prevenció de riscos laborals en el conjunt de decisions i accions que s'hagin d'adoptar durant el desenvolupament del ja esmentat procés constructiu. Aquest document no recull, per tant, la totalitat de les obligacions que en matèria de prevenció de riscos laborals s'han de prendre en consideració. 6 Per tal de disposar d'un document de fàcil maneig, s'ha optat per seguir la mateixa estructura i format que les esmentades "Directrius bàsiques per al desenvolupament de la prevenció dels riscos laborals a l'empresa". Sense perjudici d'aquesta estructura, cal assenyalar que el present document està dirigit a un públic amb amplis coneixements, tant del procés constructiu com de la prevenció de riscos laborals.