Accidents de treball amb baixa en jornada de treball període interanual 2014-2015

09/08/2016

http://www.oect.es/Observatorio/3%20Siniestralidad%20laboral%20en%20cifras/Informes%20interanuales/Ficheros/INFORME%20Siniestralidad%20enero-diciembre%202015.pdf

L'informe d'evolució de la sinistralitat que l'INSHT elabora trimestralment es refereix a períodes complets de dotze mesos. D'aquesta manera, analitzant períodes temporals llargs es compensen possibles fluctuacions dels procediments administratius que afecten el nombre de declaracions d'accidents de treball i res tenen a veure amb modificacions de les condicions de treball. Això també permet anul·lar els efectes que sobre les xifres de determinats sectors d'activitat poden tenir les variacions estacionals de l'activitat econòmica. Les dades d'accidents de treball que s'utilitzen per elaborar aquest informe són els que s'inclouen en l'Estadística d'Accidents de Treball acumulada (dades d'avanç), publicació monogràfica obtinguda de fonts administratives. Aquestes dades són provisionals i per tant estan subjectes a actualitzacions periòdiques. La dada definitiva consolidat és el que es publica de forma anual en l'Anuari d'Estadístiques del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social (MEYSS).

La població afiliada a la Seguretat Social amb la contingència d'accident de treball i malaltia professional coberta està calculada amb la mitjana interanual dels afiliats a la Seguretat Social del Règim General, Règim Especial de la mineria del carbó, règim especial del mar i, des 2004, els treballadors del Règim Especial de treballadors Autònoms que voluntàriament han optat per la cobertura específica de contingències professionals. Des de gener de 2012 s'inclouen dins el règim general els treballadors del sistema especial per a empleats de la llar i els treballadors en situació d'activitat en el Sistema Especial per a Treballadors per compte d'altri agraris, on s'integren els treballadors de l'antic Règim Especial Agrari (compte d'altri ). També d'1 de gener de 2012 no es comptabilitza dins de la població coberta en el Règim General als funcionaris públics i altre personal de nou ingrés afectats per l'article 20 del Reial Decret Llei 13/2010, de 3 de desembre, pel fet que la gestió de les contingències professionals d'aquest col·lectiu es porta a terme a través de les mutualitats de funcionaris (MUFACE, ISFAS I MUGEJU). 3 de 43 C / TORRELAGUNA, 73 28027 MADRID TEL: 91 3634100 FAX: 91 3634327 CORREU ELECTRÒNIC registroinsht@insht.meyss.es A partir de l'edició de juny de 2014 no es considera dins de la població de referència als afiliats al Règim Especial / Sistema Especial per a Treballadors per compte d'altri agraris en situació d'inactivitat.

Per aquest motiu s'han recalculat les poblacions de referència de l'any 2012 i 2013, descomptat l'esmentat col·lectiu, per assegurar la seva comparabilitat amb els anys següents.

L'anàlisi de la sinistralitat es realitza principalment mitjançant l'estudi de l'índex d'incidència (nombre d'accidents de treball per cada 100.000 treballadors amb les contingències professionals cobertes) que permet relacionar el nombre d'accidents de treball amb el nombre de treballadors afiliats amb les contingències cobertes , pel que és un sistema més ajustat de seguiment de la sinistralitat laboral que les xifres absolutes d'accidents de treball.